Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 56.899
Online: 13

Họ và tên: Dương Thị Hiến

Chức vụ: Trưởng ban Tổ chức huyện ủy

Sinh ngày: Ngày 11 tháng 9 năm 1963

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xuân Thành, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Trình độ học vấn: 10/10

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Số điện thoại cơ quan:

 

Họ và tên: Trương Hồng Sơn

Chức vụ: Phó Ban Tổ chức huyện ủy

Sinh ngày: Ngày 02 tháng 9 năm 1978

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hà Lai, Hà Trung, Thanh Hóa

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Số điện thoại cơ quan: 

 

Họ và tên: Bùi Đức Mùi

Chức vụ: Phó Ban Tổ chức huyện ủy

Sinh ngày: Ngày 26 tháng 5 năm 1982

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hồng Minh, Hưng Hà, Thái Bình

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: 

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Số điện thoại cơ quan: 0215.3865.955