Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 93.264
Online: 2

 

Họ và tên: 

Chức vụ: Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy

Sinh ngày:    tháng       năm 

Dân tộc: 

Quê quán: 

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn: 

Trình độ lý luận chính trị: 

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Số điện thoại cơ quan: