Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Họ và tên: Bùi Đức Mùi

Chức vụ: Phó Ban Tổ chức huyện ủy

Sinh ngày: Ngày 26 tháng 5 năm 1982

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hồng Minh, Hưng Hà, Thái Bình

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: 

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Số điện thoại cơ quan: 0215.3865.955

 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 280.589
Online: 1