Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

DANH SÁCH TRÍCH NGANG

ĐỒNG CHÍ TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

Họ và tên: Mai Trọng Thuyết

Chức vụ: Trưởng phòng

Sinh ngày: Ngày 23 tháng 11 năm 1985

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Chương Dương - Đông Hưng - Thái Bình

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Số điện thoại cơ quan: 

 

 

Họ và tên: Phạm Xuân Tiến

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Sinh ngày: Ngày 08 tháng 12 năm 1978

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Liên Thành - Yên Thành - Nghệ An

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Số điện thoại cơ quan: 

 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 280.626
Online: 23