Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

DANH SÁCH TRÍCH NGANG

ĐỒNG CHÍ TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

Họ và tên: Lò Văn sáng

Chức vụ: Trưởng phòng

Sinh ngày: Ngày tháng   năm 1981

Dân tộc: Thái

Quê quán: Tuần Giáo, Điện Biên

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học 

Trình độ lý luận chính trị: Cao Cấp

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Số điện thoại cơ quan: 

 

 

Họ và tên: Vũ Thị Quyên

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Sinh ngày: Ngày 22 tháng 10 năm 1985

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Đông Quang - Đông Hưng - Thái Bình

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại Học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Số điện thoại cơ quan: 0215.3856027

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Nhung

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Sinh ngày: Ngày 18 tháng 02 năm 1989

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xuân Thành - Nghị Xuân - Hà Tĩnh

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại Học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Số điện thoại cơ quan: 0215.3856027

 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 280.655
Online: 11