Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

DANH SÁCH TRÍCH NGANG

ĐỒNG CHÍ TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

Họ và tên: Doãn Đức Chính

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Sinh ngày: Ngày 19 tháng 4 năm 1977

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Vân Nam, Phúc Thọ, Hà Nội

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học 

Trình độ lý luận chính trị:

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Số điện thoại cơ quan: 

 

 

Họ và tên: Bùi Bằng Huy

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Sinh ngày: Ngày 13 tháng 09 năm 1983

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Vân Hội - Ứng Hoà - Hà Nội

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại Học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Số điện thoại cơ quan: 0215.3856027

 

 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 280.600
Online: 14