Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

DANH SÁCH TRÍCH NGANG

CÁC ĐỒNG CHÍ TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Liên

Chức vụ: Trưởng phòng

Sinh ngày: Ngày 20 tháng 5 năm 1985

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Chương Mỹ - Hà Nội

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học 

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Số điện thoại cơ quan: 

 

 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 280.608
Online: 19