Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

DANH SÁCH TRÍCH NGANG

CÁC ĐỒNG CHÍ TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Trường

Chức vụ: Trưởng phòng

Sinh ngày: Ngày 11 tháng 11 năm 1984

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Quỳnh Hải - Quỳnh Phụ - Thái Bình

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Số điện thoại cơ quan: 0215.8501.222

 

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Sinh ngày: Ngày 11 tháng 4 năm 1982 

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hải Nam, Hải Hậu, Nam Định

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại Học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Số điện thoại cơ quan: 0215.8503.222

 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 280.651
Online: 7