Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

DANH SÁCH TRÍCH NGANG
CÁC ĐỒNG CHÍ TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên: Mai Thị Trường

Chức vụ: Trưởng phòng

Sinh ngày: Ngày 09 tháng 11 năm 1969

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Gia Phú - Gia Viễn - Ninh Bình

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học 

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Số điện thoại cơ quan: 

 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 280.801
Online: 3