Họ và tên: Nguyễn Tiến Đạt

Chức vụ: Bí thư Huyện ủy,  Chủ tịch HĐND huyện   

Sinh ngày: Ngày 13 tháng 5 năm 1973

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Đạo Lý, Lý Nhân, Hà Nam         

Trình độ học vấn: 12/12                     

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam  

Số điện thoại cơ quan:

 

 

 

Thống kê: 139.539
Online: 20
°