Họ và tên: Nguyễn Tiến Tuấn

Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra huyện ủy

Sinh ngày: Ngày 10 tháng 10 năm 1967

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Quỳnh Hồng, Quỳnh Phụ, Thái Bình

Trình độ học vấn: 10/10

Trình độ chuyên môn: Đại Học

Trình độ lý luận chính trị: Cao Cấp

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Số điện thoại cơ quan:

 

Họ và tên: Đoàn Thế Quỳnh

Chức vụ: Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy

Sinh ngày: Ngày 22 tháng 10 năm 1969

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hoàng Thanh, Hiệp Hòa, Bắc Giang

Trình độ học vấn: 10/10

Trình độ chuyên môn: Đại Học

Trình độ lý luận chính trị: Cao Cấp

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Số điện thoại cơ quan:

 

Thống kê: 139.544
Online: 20
°