Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
02/12/2020 Đề cương + Biểu mẫu tổng kết HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021
16/NQ-HĐND 07/07/2017 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu chử Phó Chủ tịch HĐND xã Nặm Lịch khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
01/NQ-HĐND 10/08/2016 Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đản bảo quốc phòng- an ninh 6 tháng cuối năm 2016
02/2016/NQ-HĐND 10/08/2016 Nghị quyết ban hành quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
03/BC-HĐND 03/08/2016 Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2016; nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016
29/NQ-HĐND 14/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND xã Ẳng Tở khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
30/NQ-HĐND 14/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐND xã Ẳng Tở khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
31/NQ-HĐND 14/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND xã Búng Lao khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
32/NQ-HĐND 14/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐND xã Búng Lao Khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
17/NQ-HĐND 08/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn bầu cử Chủ tịch HĐND thị trấn Mường Ảng khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
18/NQ-HĐND 08/07/2016 Phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐND thị trấn Mường Ảng khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
19/NQ-HĐND 08/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND xã Ngối Cáy khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
20/NQ-HĐND 08/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Phó chủ tịch HĐND xã Ngối cáy khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021
21/NQ-HĐND 08/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND xã Ẳng Cang khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
22/NQ-HĐND 08/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐND xã Ẳng Cang khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
23/NQ-HĐND 08/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND xã Ẳng Nưa khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
24/NQ-HĐND 08/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐND xã Ẳng Nưa khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2022
25/NQ-HĐND 08/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND xã Mường Đăng khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
26/NQ-HĐND 08/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐND xã Mường Đăng khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
27/NQ-HĐND 08/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND xã Mường Lạn khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 140.830
Online: 11