Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Họ và tên: Trương Hồng Bách

Chức vụ: Chánh Văn phòng Huyện ủy

Sinh ngày: Ngày 10 tháng 7 năm 1984

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hồng Việt, Đông Hưng, Thái Bình

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại Học

Trình độ lý luận chính trị: Trung Cấp

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Số điện thoại cơ quan: 0215.3865888

 

Họ và tên: Trần Quốc Quân

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy

Sinh ngày: Ngày 06 tháng 10 năm 1984

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Trường Sơn, Nông Cống, Thanh Hóa

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại Học 

Trình độ lý luận chính trị: Trung Cấp

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Số điện thoại cơ quan: 0215.3900300

 

Họ và tên: Nguyễn Đức Quang

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy

Sinh ngày: Ngày 07 tháng 11 năm 1982

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hông Quang, Ứng Hòa, Hà Nội

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại Học 

Trình độ lý luận chính trị: 

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Số điện thoại cơ quan: 0215.3865195

 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 280.634
Online: 19