Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Số / kí hiệu Ngày BH Trích yếu
08/03/2023 Tài liệu họp đề án 06
18/07/2022 Tài liệu kỳ họp thứ 5 HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 (File1)
18/07/2022 Tài liệu kỳ họp thứ 5 HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 (File2)
18/07/2022 Tài liệu kỳ họp thứ 5 HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 (File 3)
18/07/2022 Tài liệu kỳ họp thứ 5 HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 (file 4)
18/07/2022 Tài liệu kỳ họp thứ 5 HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 (File 5 còn tiếp các đồng chí để ý cập nhật)
18/07/2022 Tài liệu kỳ họp thứ 5 H|ĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2022 (File 6 Bổ sung)
17/07/2022 Tài liệu kỳ họp thứ 5 HDND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 (bổ sung)
13/09/2022 Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện (Kỳ họp chuyên đề) ngày 14/9/2022
502/BC-UBND 14/09/2022 Báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đối với nọi dung UBND huyện trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.
TLH 01/12/2022 Tài liệu họp UBND huyện Tháng 11 năm 2022
03/12/2022 Báo cáo kiểm điểm của tập thể lãnh đạo UBND huyện năm 2022
17/12/2022 Tài liệu kỳ họp thứ bẩy, HDND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 (còn tiếp, đề nghị các đồng chí cập nhật thường xuyên)
17/12/2022 Tài liệu kỳ họp thứ bẩy, HDND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 (Báo cáo 722/BC-UBND;, còn tiếp)
18/12/2022 Tài liệu kỳ họp thứ bẩy, HDND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 ( còn tiếp)
18/12/2022 Tài liệu kỳ họp thứ bẩy, HDND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 (Báo cáo 695/BC-UBND, còn tiếp)
18/12/2022 Tài liệu kỳ họp thứ bẩy, HDND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 (Tờ trình 2486/TTr-UBND, thẩm tra 124)
18/12/2022 Tài liệu kỳ họp thứ bẩy, HDND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 ( Tờ trình 2455/TTr-UBND; Tờ trình 2452/TTr-UBND)
18/12/2022 Tài liệu kỳ họp thứ bẩy, HDND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 (Báo cáo 699/BC-UBND))
08/05/2023 Tài liệu Hội Nghị trực tuyến phân tích kết quả chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 1.622.696
Online: 46