Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Số / kí hiệu Ngày BH Trích yếu
08/03/2023 Tài liệu họp đề án 06
18/07/2022 Tài liệu kỳ họp thứ 5 HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 (File1)
18/07/2022 Tài liệu kỳ họp thứ 5 HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 (File2)
18/07/2022 Tài liệu kỳ họp thứ 5 HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 (File 3)
18/07/2022 Tài liệu kỳ họp thứ 5 HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 (file 4)
18/07/2022 Tài liệu kỳ họp thứ 5 HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 (File 5 còn tiếp các đồng chí để ý cập nhật)
18/07/2022 Tài liệu kỳ họp thứ 5 H|ĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2022 (File 6 Bổ sung)
17/07/2022 Tài liệu kỳ họp thứ 5 HDND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 (bổ sung)
13/09/2022 Tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện (Kỳ họp chuyên đề) ngày 14/9/2022
502/BC-UBND 14/09/2022 Báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đối với nọi dung UBND huyện trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.
TLH 01/12/2022 Tài liệu họp UBND huyện Tháng 11 năm 2022
03/12/2022 Báo cáo kiểm điểm của tập thể lãnh đạo UBND huyện năm 2022
17/12/2022 Tài liệu kỳ họp thứ bẩy, HDND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 (còn tiếp, đề nghị các đồng chí cập nhật thường xuyên)
17/12/2022 Tài liệu kỳ họp thứ bẩy, HDND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 (Báo cáo 722/BC-UBND;, còn tiếp)
18/12/2022 Tài liệu kỳ họp thứ bẩy, HDND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 ( còn tiếp)
18/12/2022 Tài liệu kỳ họp thứ bẩy, HDND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 (Báo cáo 695/BC-UBND, còn tiếp)
18/12/2022 Tài liệu kỳ họp thứ bẩy, HDND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 (Tờ trình 2486/TTr-UBND, thẩm tra 124)
18/12/2022 Tài liệu kỳ họp thứ bẩy, HDND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 ( Tờ trình 2455/TTr-UBND; Tờ trình 2452/TTr-UBND)
18/12/2022 Tài liệu kỳ họp thứ bẩy, HDND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 (Báo cáo 699/BC-UBND))
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 1.267.776
Online: 81