Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Năm 2021, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Điện Biên về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức được thuận lợi nhất, UBND huyện Mường Ảng đã quyết tâm cao từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đến các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.

Tính đến nay, tổng số thủ tục hành chính trên địa bàn huyện đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 là: 67 TTHC. Trong đó: dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: 30 thủ tục, dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là: 37 thủ tục.

Sau khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, các thủ tục hành chính của người dân, tổ chức rất thuận lợi, các thủ tục hành chính của huyện đã đảm bảo rút ngắn thời gian, giảm bớt thành phần hồ sơ, giảm chi phí cho người dân. Số lượng thủ tục hành chính của huyện được giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 trong 11 tháng đầu năm 2021 là: 979/2556 thủ tục (đạt 38,3%) vượt trội so với cùng kỳ năm 2020 là 56/2.142 thủ tục (2,61%).

Trong quá trình triển khai các dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện có nhiều thuận lợi đó là sự quan tâm chỉ đạo của UBND huyện, sự phối hợp của các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, nhìn chung đều có sự nhận thức đúng về nhiệm vụ đột phá của huyện về cải cách thủ tục hành chính; sẵn sáng nhận nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại huyện cũng gặp một số khó khăn do địa bàn huyện là vùng núi, trình độ của một bộ phận không nhỏ người dân còn hạn chế, điều này ảnh hưởng tới việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký giải quyết thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Nhận thức của một số ít cán bộ, công chức còn hạn chế về công tác cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng. Kinh phí cho hoạt động cải cách hành chính chưa được bố trí riêng. Công chức đầu mối về công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị đều là kiêm nhiệm.

Từ những thuận lợi, khó khăn trên, lãnh đạo UBND huyện đã kịp thời đề ra nhiều giải pháp để làm chuyển biến nhận thức, từ đó quyết liệt trong triển khai thực hiện. Cụ thể: huyện chú trọng công tác truyền thông, tuyên truyền làm chuyển biến trong nhận thức từ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đến mỗi cán bộ, công chức, viên chức về nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá của huyện khi gắn với việc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Tăng cường hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm, thiết bị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để thực hiện đồng bộ nhiệm vụ này.

Trong thời gian tới, huyện Mường Ảng sẽ tiếp tục nâng cao tỷ lệ người dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Tiếp tục rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành quyết định về thủ tục hành chính theo hướng 3 giảm: giảm thời gian, giảm thành phần hồ sơ và giảm chi phí cho người dân. Đẩy mạnh trong tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về tiện ích các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đang thực hiện góp phần cải cách thủ tục hành chính nói riêng và cải cách hành chính nói chung trên địa bàn huyện.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 514.420
    Online: 139