Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Đồng chí Lò Thị Thủy – Phó chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Búng Lao hướng dẫn hộ vay vốn kê, đếm tiền trước khi trả gốc tại Điểm giao dịch xã Búng Lao

Để thực hiện hiệu quả chương trình tín dụng theo Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg  ngày 04/04/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. Ngày 13/04/2022 Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã ban hành văn bản số 303, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn trương triển khai rà soát, bổ sung danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 – 2025 theo Quyết định 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ lao động thương binh và xã hội; Các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị, Phòng giáo dục và đào tạo, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt trẽ với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Phòng giao dịch NHCSXH huyện rà soát và xác nhận đúng đối tượng thụ hưởng để thực hiện cho vay hiệu quả chương trình.

Đây là chính sách tín dụng mới được mở rộng cho vay theo Nghị quyết 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022, của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022, của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế với mục đích cho vay để mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến. Đối tượng cho vay là Học sinh các cấp đang theo học tại các cơ sở giáo dục quốc dân và Học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và trung tâm giáo dục nghề nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư ngiệp và diêm nghiệp có mực sống trung bình, hộ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, không có máy tính, thiết bị đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu học tập trực tuyến và chưa được hưởng chính sách hỗ trợ máy tính, thiết bị học tập trực tuyến dưới mọi hình thức.

Mức vốn cho vay tối đa 10 triệu đồng/học sinh, sinh viên; Thời hạn cho vay tối đa 36 tháng; Lãi suất cho vay 1,2%/năm, lãi suất nợ quá hạn bằng lãi suất cho vay hộ nghèo tại thời điểm vay vốn. Việc cho vay đối với học sinh, sinh viên được thực hiện cho vay thông qua hộ gia đình, trường hợp cho vay trực tiếp đối với Học sinh, sinh viên nếu các thành viên còn lại của gia đình chưa đủ 18 tuổi trở lên hoặc không còn sức lao động, không có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Định kỳ trả lãi: Đối với học sinh, sinh viên vay vốn thông qua hộ gia đình thì trả lãi theo tháng; Đối với sinh viên vay vốn trực tiếp, lãi được trả hàng tháng, bắt đầu từ tháng đầu tiên ngay sau khi sinh viên ra trường. Số tiền lãi phải trả hàng tháng tối thiểu bằng số tiền lãi tháng cộng với số lãi được phân bổ trong thời gian sinh viên đang theo học./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 740.573
    Online: 33