Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

CÔNG AN HUYỆN MƯỜNG ẢNG

BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN 06

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 797/CQTT-BCĐ

V/v phối hợp thực hiện các

nhiệm vụ theo Đề án 06

Mường Ảng, ngày    tháng 6 năm 2022

 

Kính gửi: Tổ Công tác Đề án 06 các xã, thị trấn

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số 353/KH-BCĐ ngày 31/05/2022 của Ban Chỉ đạo Đề án 06 huyện Mường Ảng về triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 và mô hình điểm dịch vụ công.

Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 06 huyện đề nghị Tổ Công tác Đề án 06 các xã, thị trấn chỉ đạo các thành viên trong Tổ Công tác, Tổ giúp việc Đề án tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân trên địa bàn đến địa điểm Công an các xã, thị trấn thực hiện Đinh danh xác thực điện tử khi có Tổ thực hiện thu nhận Căn cước công dân và Định danh, xác thực điện tử lưu động đến địa bàn thực hiện thu nhận cho công dân.

Lịch thu nhận cụ thể như sau

STT

Địa điểm thu nhận

Thời gian thu nhận

Ghi chú

Tổ máy số 1

1

Công an thị trấn Mường Ảng

27/6 đến 03/7/2022

 

2

Công an xã Ẳng Cang

04/7 đến 10/7/2022

 

3

Công an xã Nặm Lịch

11/7 đến 17/7/2022

 

4

Công an xã Ẳng Tở

18/7 đến 24/7/2022

 

5

Công an xã Ẳng Nưa

25/7 đến 31/7/2022

 

Tổ máy số 2

6

Công an xã Mường Đăng

04/7 đến 10/7/2022

 

7

Công an xã Ngối Cáy

11/7 đến 17/7/2022

 

8

Công an xã Búng Lao

18/7 đến 24/7/2022

 

9

Công an xã Xuân Lao

25/7 đến 31/7/2022

 

10

Công an xã Mường Lạn

01/8 đến 07/8/2022

 

            Vậy Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 06 thông báo lịch thu nhận Căn cước công dân và Định danh xác thực điện tử đến Tổ Công tác Đề án 06 các xã, thị trấn cùng phối hợp thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

 

 

 

 

 

TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN

Thượng tá Lù Văn Thưởng

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 1.368.915
    Online: 41