Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Năm 2022 Phòng giao dịch NHCSXH huyện Mường Ảng thực hiện tăng trưởng dư nợ đạt trên 426 tỷ đồng tăng trên 46 tỷ (11%) so với năm 2021.

Ngân hàng CSXH huyện Mường Ảng giải ngân tại xã Ẳng Cang

Trong năm 2022 Phòng giao dịch thực hiện cho vay gần 140 tỷ với trên 2.000 lượt hộ vay vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh, cải thiện cuộc sống. Dư nợ cho vay của Phòng giao dịch đạt hơn 426 tỷ đồng, với tổng số trên 8.000 khách hàng còn dư nợ. Trong đó phòng giao dịch đã triển khai tốt các chương trình tín dụng theo nghị quyết số 11/NQ-CP, (Dư nợ cho vay theo NQ11/NQ_CP đạt 15 tỷ, hoàn thành 100% kế hoạch giao), góp phần tăng trưởng nguồn vốn của phòng giao dịch từ trên 380 tỷ (năm 2021) tăng lên trên 426 tỷ. Cùng với việc tăng trưởng dư nợ tín dụng, năm 2022 Phòng giao dịch đã luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - Hội đoàn thể của huyện, Ban xóa đói giảm nghèo của xã luôn quan tâm nâng cao củng cố chất lượng tín dụng trên địa bàn. Xử lý kịp thời nợ rủi ro đạt kết quả cao, đến nay nợ quá hạn của Phòng giao dịch chiếm: 0.19% tổng dư nợ.

Hoàn thành được kết quả tăng trưởng theo kế hoạch đề ra là sự nỗ lực của tập thể cán bộ Phòng giao dịch chuyển tải kịp thời nguồn vốn tín dụng chính sách đến các đối tượng thụ hưởng. Góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện, khôi phục và phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 1.533.341
    Online: 22